Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis uepik24.pl służy prowadzeniu przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis uepik24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu uepik24.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  5.1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5.2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  5.3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  5.4. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  5.5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej uepik24.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej uepik24.pl umożliwiający utworzenie Konta. 
 3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy/Organizacji, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 4. FORMULARZ LOGOWANIA – formularz dostępny na stronie internetowej uepik24.pl umożliwiający zalogowanie się do Konta.
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej uepik24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Serwisu.
 7. SUBSKRYPCJA – Usługa Elektroniczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługodawcą a Usługobiorcą, pozwalająca Usługobiorcy na stały dostęp do płatnych treści Serwisu.
 8. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na który została wykupiona Subskrypcja przez Usługobiorcę, liczony według miesięcy. Informacje na temat rodzajów oraz czasu trwania poszczególnych Okresów Rozliczeniowych dostępne są w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu.
 9. OKRES PRÓBNY – 30-dniowy nieodpłatny okres przysługujący Użytkownikowi w celu zapoznania się z funkcjami Serwisu, liczony od dnia utworzenia Konta.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY SUBSKRYPCJI – Umowa Sprzedaży zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 13. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem uepik24.pl.
 14. USŁUGODAWCA – Sebastian Stefaniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN STEFANIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, NIP: 8792391077, REGON: 520113486, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@uepik24.pl.
 15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uzyskująca dostęp do Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
 16. ORGANIZACJA – organizacja pozarządowa lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na postawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. Subskrypcja,
  1.2. Formularz Zamówienia,
  1.3. prowadzenie Konta w Serwisie,
  1.4. Formularz Logowania,
  1.5. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
  1.6. Newsletter.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca, zamawiając Subskrypcję, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie oraz w cenniku.
 4. Cena Subskrypcji uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN). Jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia na Subskrypcję i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Usługobiorcy.
 5. W celu skorzystania z Serwisu i dostępnych w nim funkcji Usługobiorca ma obowiązek utworzenia Konta w Serwisie.
 6. Dostęp do wszystkich funkcji Serwisu możliwy jest tylko po wykupieniu przez Usługobiorcę Subskrypcji, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 7. W ramach Serwisu dostępne są dwa rodzaje Kont:
  7.1. Konto Organizacji – służące do przechowywania wszystkich danych związanych z ewidencją księgową Organizacji,
  7.2. Konto Użytkownika – umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną dostęp do Konta Organizacji.

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 1.2 do 1.6 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1.1. Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z ceną umieszczoną w opisie Subskrypcji. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. 
 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24 (dalej: Operator płatności) lub na rachunek bankowy, co możliwe jest jedynie po uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą. Operator płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Użytkownik dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 
 5. Okres, na który umowa zostaje zawarta:
  5.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas trwania Okresu Rozliczeniowego,
  5.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  5.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  5.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu zalogowania do Konta w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zalogowania do Konta albo zaprzestania logowania przez Usługobiorcę,
  5.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  5.6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  6.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  6.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  6.3. przeglądarka internetowa,
  6.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracji danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niezwłocznego zaktualizowania tych danych w przypadku ich zmiany.
 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawny.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane do ewidencji przychodów i kosztów przez Użytkowników.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danej treści z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że Usługobiorca, umieszczając w Serwisie daną treść, dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.

§ 5
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY SUBSKRYPCJI

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień (Serwis uepik24.pl).
 2. Użytkownik może złożyć Zamówienie Subskrypcji za pośrednictwem swojego Konta poprzez wybranie jednego z rodzajów Subskrypcji udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesyłane jest drogą mailową i zawiera nazwę zakupionej Subskrypcji oraz jej cenę.
 4. Po pomyślnej weryfikacji transakcji i zatwierdzeniu wpłaty Operator płatności wysyła informację na adres e-mail Organizacji.
 5. Z chwilą otrzymania przez Organizację albo Użytkownika informacji od operatora płatności, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który zostanie wysyłany pocztą elektroniczną wraz z niniejszym Regulaminem na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta. Adres e-mail, na który przesyłany jest dowód zakupu, widoczny jest także w Koncie Użytkownika w części dotyczącej Organizacji.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 6
UDOSTĘPNIENIE PRODUKTU

 1. Po utworzeniu Konta Usługobiorcy przysługuje nieodpłatny 30-dniowy dostęp do wszystkich funkcji Serwisu w celu zapoznania się z jego działaniem. 
 2. Po upływie Okresu Próbnego i braku opłacenia Subskrypcji wszystkie płatne funkcje Serwisu zostają wyłączone, a Konto Użytkownika i Organizacji usuwane jest zgodnie z regułami wskazanymi w § 9 pkt 2. W celu utrzymania wszystkich funkcji po zakończeniu Okresu Próbnego wymagane jest wykupienie Subskrypcji.
 3. Usługobiorcy po wykorzystaniu Okresu Próbnego otrzymują dostęp do płatnych treści i funkcji Serwisu wyłącznie po opłaceniu Subskrypcji z chwilą pozytywnej autoryzacji transakcji przez Operatora płatności lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 7
PRZEDŁUŻENIE I ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

 1. Subskrypcja nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Rozliczeniowy.
 2. W celu przedłużenia Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy Użytkownik musi złożyć Zamówienie na Subskrypcję za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 3. Użytkownik ma możliwość całkowitego anulowania Subskrypcji w każdym czasie, poprzez usuniecie Konta.
 4. Usunięcie Konta powoduje automatyczne zakończenie Subskrypcji i utratę dostępu do płatnych treści Serwisu.

§ 8
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub wysyłając e-mail na adres kontakt@uepik24.pl
 2. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 9
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uepik24.pl lub poprzez usunięcie Konta,
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym poprzez przesłanie wypowiedzenia do Usługobiorcy na adres e-mail znajdujący się w Koncie Organizacji w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4. Usługodawca może także wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców,
  1.5. wypowiedzenie umowy prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Konto Użytkownika jest usuwane przez Usługodawcę:
  2.1. po upływie 14 dni od zakończenia Okresu Próbnego i niewykupienia Subskrypcji przez Usługobiorcę,
  2.2. po upływie 60 dni od zakończenia Okresu Rozliczeniowego i braku przedłużenia Subskrypcji na kolejny Okres.
 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sebastiana Stefaniaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN STEFANIAK, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, NIP: 8792391077, REGON: 520113486. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość stron uepik24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronach uepik24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały i opisy prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem uepik24.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w działaniu Serwisu. Przerwy te mogą wystąpić w związku z pracami konserwacyjnymi lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o szacowanym czasie przerwy technicznej. Usługodawca podejmie starania, aby przerwy techniczne były najmniej uciążliwe dla Usługobiorców.
 2. Usługodawca oraz Usługobiorcy dołożą wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 3. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

§ 12
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Usługobiorca będący administratorem danych wprowadzanych do Serwisu, powierza je Usługodawcy (podmiotowi zarządzającemu Serwisem) w celu umożliwienia Usługodawcy realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 3. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych.
 4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych zwykłych:
  4.1. imię i nazwisko, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  4.2. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  4.3. inne dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
 5. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
  5.1. kontrahenci Usługobiorcy/Organizacji,
  5.2. członkowie Usługobiorcy/Organizacji,
  5.3. osoby, z którymi Usługobiorca/Organizacja wchodzi w interakcje społeczne.
 6. Usługodawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym („podprzetwarzający”).
 7. Usługodawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG. Usługodawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
 8. Jeżeli Usługodawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Usługobiorcę w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
 9. Usługodawca otrzymuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, udokumentowane zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których osoby te uzyskały lub uzyskają dostęp.
 10. Usługodawca zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.
 11. Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w ciągu 24 godzin od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Usługobiorcy uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Usługobiorcę o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.
 12. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierza je Usługodawcy.
 13. Usługodawca oświadcza, że daje rękojmię należytego wykonywania przetwarzania powierzonych mu danych, zgodnie z regułami ustalonymi w niniejszym paragrafie oraz przepisami RODO.
 14. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem zaleceniami Usługobiorcy lub wbrew tym zaleceniom. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
 15. Jeżeli podprzetwarzajcy nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za niewypełnienie obowiązków przez podprzetwarzającego spoczywa na Usługodawcy.
 16. Usługodawca przetwarza powierzone mu dane od momentu założenia Konta Organizacji w Serwisie, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 
 17. Usługodawca po upływie okresu niezbędnego do przetwarzania danych w celu wykonania umowy i/lub okresu przedawnienia roszczeń jest zobowiązany do usunięcia danych i poinformowania Usługobiorcy na trwałym nośniku (np. wiadomość e-mail) o dacie i sposobie usunięcia danych.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą i Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.