Funkcje uepik24

Bilans Otwarcia

Bilans Otwarcia jest dedykowany organizacjom, które przed rozpoczęciem prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w uepik24 korzystały z innego narzędzia, np. Excela, lub prowadziły ewidencję w wersji papierowej. Pozwala zachować ciągłość zapisów od początku roku podatkowego. Wystarczy wprowadzić do odpowiednich pól dane z zestawienia przychodów i kosztów oraz zestawienia przepływów finansowych za ostatni zakończony okres rozliczeniowy. Dane te zostaną uwzględnione w kolejnych zestawieniach przychodów i kosztów oraz przepływów finansowych przygotowanych w aplikacji.


 • Bilans otwarcia - przychody
  Bilans otwarcia - przychody
 • Bilans otwarcia - koszty
  Bilans otwarcia - koszty

Projekty

Projekty grupują przychody i koszty związane z poszczególnymi obszarami działalności organizacji, pozwalając zwiększyć nad nimi kontrolę. Każdy projekt można przydzielić do jednego z 3 rodzajów działalności:

 • nieodpłatnej,
 • odpłatnej,
 • pozostałej.

 

Rodzaj (forma) działalności Źródła przychodów
nieodpłatna
 • składki członkowskie
 • darowizny
 • zapisy
 • spadki
 • dotacje
 • subwencje
 • pochodzące z ofiarności publicznej 
odpłatna sprzedaż towarów i usług
pozostała
 • sprzedaż, najem lub dzierżawa składników majątkowych,
 • odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach

 

Dzięki podziałowi działań organizacji na projekty możliwe jest spełnienie wymagań dotyczących wyodrębnienia rachunkowego rodzajów (form) działalności, o których jest mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
3) działalności gospodarczej
- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.


 • Projekty
  Projekty
 • Dodawanie projektu
  Dodawanie projektu

Zapisy i rozliczenia

Tutaj są dodawane wszystkie dokumenty związane z działalnością organizacji. Moduł posiada rozbudowane filtry pozwalające uzyskać podstawowe informacje nt. sytuacji finansowej organizacji. Użytkownicy, którzy chcą mieć większą kontrolę nad płatnościami, mogą skorzystać z rozliczeń. Dzięki nim będą mogli sprawdzić, które dokumenty nie zostały opłacone.


 • Zapisy - lista
  Zapisy - lista
 • Zapisy - dodawanie przychodu
  Zapisy - dodawanie przychodu
 • Zapisy - edycja przychodu
  Zapisy - edycja przychodu
 • Zapisy - edycja kosztu
  Zapisy - edycja kosztu
 • Zapisy - działalność odpłatna pożytku publicznego
  Zapisy - działalność odpłatna pożytku publicznego
 • Rozliczenia - nieopłacone dokumenty
  Rozliczenia - nieopłacone dokumenty
 • Rozliczenia - częściowo nieopłacone dokumenty
  Rozliczenia - częściowo nieopłacone dokumenty

Raporty

Raporty są ważnym elementem uepik24. Dostarczają informacji na temat finansów organizacji, żeby lepiej nią zarządzać. W aplikacji są dostępne 3 rodzaje raportów:

 • rachunek wyników,
 • projekty,
 • przychody.

Każdy raport może obejmować dowolny okres, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok. Raporty można wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej, zapisać w PDF lub wyeksportować do Excela.

 

Rachunek wyników

Rachunek wyników stanowi uproszczoną wersję rachunku zysków i strat, będącego częścią rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez organizacje prowadzące księgi rachunkowe. Zawiera podsumowanie wszystkich przychodów i kosztów z podziałem na:

 • działalność nieodpłatną pożytku publicznego,
 • działalność odpłatną pożytku publicznego,
 • działalność pozostałą.

 

Projekty

Projekty to raporty z przychodami i kosztami organizacji. Przychody są podzielone wg kategorii kontrahentów zdefiniowanych przez użytkownika, np. Członkowie (w przypadku stowarzyszeń), Darowizny od osób fizycznych, Darowizny od osób prawnych, Dotacje. Koszty są podzielona na 3 rodzaje: merytoryczne, administracyjne i pozostałe. Raport może obejmować:

 • wszystkie przychody i koszty organizacji albo
 • przychody i koszty jednego projektu.

W raportach, które dotyczą zadań publicznych, można umieścić numer umowy o realizację zadania publicznego (umowy o dotację). Dzięki temu mogą stanowić wyodrębnioną ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z każdym zadaniem. Obowiązek wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków z dotacji wynika z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 16. 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.

5. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Dzięki raportom Projekty osoby zajmujące się działalnością odpłatną w organizacji są w stanie monitorować na bieżąco wysokość przychodów i kosztów każdego z rodzajów tej działalności.

 

Przychody

Raporty z tej grupy zawierają podsumowanie przychodów wg kategorii kontrahentów. Raport może obejmować:

 • wszystkie przychody organizacji albo 
 • przychody dotyczące jednego projektu.

 • Raporty - rachunek wyników
  Raporty - rachunek wyników
 • Raporty - projekty
  Raporty - projekty
 • Raporty - przychody i koszty dotacja
  Raporty - przychody i koszty dotacja
 • Raporty - przychody z podziałem na kategorie
  Raporty - przychody z podziałem na kategorie

Zestawienia przychodów i kosztów oraz zestawienia przepływów finansowych

Moduł składa się z 2 zestawień tworzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów:

 • zestawienia przychodów i kosztów,
 • zestawienia przepływów finansowych.

Zestawienia mogą obejmować 3 okresy: miesięczny, kwartalny albo roczny, w zależności od wybranego przez organizację, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, okresu rozliczeniowego. Każde zestawienie można wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej, zapisać w PDF lub wyeksportować do Excela.

 • Zestawienie przychodów i kosztów
  Zestawienie przychodów i kosztów
 • Zestawienie przepływów finansowych
  Zestawienie przepływów finansowych

Kontrahenci

Kontrahenci to baza kontrahentów i innych podmiotów współpracujących z organizacją. Każdego kontrahenta można dodać do utworzonych kategorii. Podsumowanie przychodów wg kategorii i kontrahentów jest widoczne w raporcie Przychody.

Jak wykorzystać kategorie?

W stowarzyszeniach można utworzyć kategorię Członkowie i dodać do niej wszystkich członków organizacji. Pozwoli to sprawdzić, którzy członkowie wpłacili składki i w jakiej wysokości.

W stowarzyszeniach i fundacjach pozyskujących darowizny od osób prawnych wskazane jest utworzenie kategorii Darowizny od osób prawnych i dodanie do niej wszystkich podmiotów (fundacji, stowarzyszeń, spółek z o.o., spółek akcyjnych), które przekazały organizacji darowiznę. Wiedza nt. wysokości darowizn otrzymanych od poszczególnych osób prawnych będzie przydatna podczas sporządzania informacji CIT-D (załącznik do zeznania podatkowego CIT-8), bowiem zgodnie z art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych organizacje pozarządowe otrzymujące darowizny są zobowiązane przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia [...] wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.


 • Kontrahenci - lista
  Kontrahenci - lista
 • Kontrahenci - edycja
  Kontrahenci - edycja
 • Kategorie kontrahentów
  Kategorie kontrahentów

Skorzystaj z wersji próbnej

Przez 30 dni, za darmo i bez zobowiązań, przetestuj wszystkie funkcje dostępne w uepik24. Po tym czasie podejmiesz decyzję, czy zostajesz z nami, czy rezygnujesz.